Artikel 1:
Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1. Evenement: Het evenement FarmersRun AJK 2016. 1.2. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op de door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement 1.3. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement 1.4. Organisator: de rechtspersoon (Stichting Evenementen AJK Overbetuwe) waarmee de Deelnemer een Overeenkomst is aangegaan 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst 3. De Organisator heeft te allen tijde het recht de algemene voorwaarden en de inhoud van de website eenzijdig te wijzigen. Het gebruik van de website door de Deelnemer na wijziging van de algemene voorwaarden betekent dat de Deelnemer akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden. 

Artikel 2:
Deelname 1. Deelname aan het Evenement is uitsluitend mogelijk door de Deelnemer wanneer hij het inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld en indien het inschrijfgeld volledig is voldaan. 2. De deelname aan het Evenement geschied door de Deelnemer persoonlijk. 3. Restitutie van inschrijfgelden is niet mogelijk.  4. De Organisator van het Evenement kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement af te gelasten. Dit doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten en/of restitutie van inschrijfgelden. 5. De Deelnemer moet ten alle tijden instructies van personeel of vrijwilligers van het Evenement opvolgen. Bij herhaaldelijke, of ernstige, misdragingen houdt de Organisator zich het recht voor de deelname aan het Evenement ten alle tijden stop te zetten zonder daarbij aanspraak te maken op gemaakte kosten of inschrijfgelden. 6. De Deelnemer verklaart geen commerciële activiteiten te ondernemen uit naam van het Evenement zonder uitdrukkelijke toestemming van de Organisator. 7. De Deelnemer is verplicht om op eerste verzoek tijdens het bezoek van Evenement zich te identificeren om de Organisator onder meer in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen in het kader van evenementen, waaronder de verplichting van het niet verstrekken van alcohol aan personen van een leeftijd jonger dan achttien (18) jaar. 8. De Deelnemer van de FarmersRun AJK 2016 is verplicht een zwemdiploma te bezitten.