Artikel 5:
Persoonsgegevens 1. De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in het bestand. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Het is de Deelnemer ten alle tijden toegestaan kosteloos schriftelijk of per email aan de geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de Organisator dat zal stopzetten. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en resultaten, bijvoorbeeld in dagbladen en via internet. 

Artikel 6:
Intellectuele eigendomsrechten 1. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de naam, het beeldmerk, en de eventuele tekst en (reclame)muziek van het Evenement alsmede betrekking tot het Evenement gehanteerde bedrijfsformule berusten bij de Organisator. Het is de Deelnemer en derde niet toegestaan deze direct of indirect openbaar te (doen) maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Organisator. 2. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de naam van het Evenement, de locatie, beeldmerken en dergelijke berusten bij de Organisator dan wel de oorspronkelijke rechthebbenden van het betreffende Evenement of bij de houder van de locatie. Het is de Deelnemer en derde niet toegestaan deze direct of indirect openbaar te (doen) maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de betrokken rechthebbenden.